Skip to content

D’CSV AM GEMENGEROT

D’CSV stellt 5 vun 15 Vertrieder am Gemengerot.

Mir hale Wuert a realiséieren déi Projeten déi mer als Prioritéiten proposéiert haten. Mir informéieren iwwer eis Politik reegelméisseg och an eisem “Op de Punkt”:

MIR REALISÉIEREN EIS ENGAGEMENTER

Bilan intermédiaire sur nos engagements

Buergermeeschter

Laurent ZEIMET

 • Comité Section CSV: Président
 • Bourgmestre
 • Député
 • Alter: 49

SCHäFFEN

JEAN MARIE JANS

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Echevin
 • Alter: 64

Gemengeréit

Guy BLEY

 • Comité Section CSV: Membre
 • Conseiller communal
 • Alter: 50

Alain Gillet

 • Comité Section CSV: Membre
 • Conseiller communal
 • Alter: 48

Jeff Gross

 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Conseiller communal
 • Alter: 47