d’CSV am Gemengerot

D’CSV stellt 5 vun 15 Vertrieder am Gemengerot.

Mir hale Wuert a realiséieren déi Projeten déi mer als Prioritéiten proposéiert haten. Mir informéieren iwwer eis Politik regelméisseg och an eisem “Op de Punkt”:

 

 

Buergermeeschter

Laurent ZEIMET

 • Comité Section CSV: Président
 • Bourgmestre
 • Collaborateur groupe parlementaire
 • Alter: 46

Schäffen

Jean Marie JANS

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Echevin
 • Alter: 62

Gemengeréit

Christophe ANTHON

 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 33

Alain GILLET

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 46

Jeff GROSS

 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 46