Jean Marie Jans fir de Schäfferot

No der Demissioun vum Christine Doerner aus dem Schäfferot hunn d’CSV-Gemengerotsmember de Kollegen vun der Koalitioun de Jean Marie Jans als neie Schäffen proposéiert. Zesummen hunn CSV, Déi Gréng an DP dës Propose der Mme Innenminister weiderginn. No senger Vereedegung wäert de Jean Marie Jans am Schäfferot d’Ressorten Senioren, Integratioun, Economie a Commerce vum Christine Doerner iwwerhuelen. Hien iwwerhëllt vum Buergermeeschter d’Kooperatiounspolitik an en Deel vun de kommunale Finanzen.Koalitioun huet e neie Ressort “Digitalisatioun an administrativ Vereinfachung” décidéiert, dësen gëtt och vum Jean Marie assuréiert.

De Jean-Marie Jans huet Ekonomie an Informatik zu Nanzeg studéiert. Berufflech ass hien als Professer-Ingenieur mat Spezialitéit Informatik am ECG aktiv. Iwwer Jore war hien och an der ëffentlecher Fuerschung, gouf Couren op der Uni Lëtzebuerg an hat sech an der Direktioun vum ECG engagéiert. An der Gemeng engagéiert hien sech ënner anerem als Sekretär vum CIGL Beetebuerg an ass President vun der Finanzkommissioun. No laange Joren als Spiller a spéider Tresorier steet hien dem BBC Nitia – wéi der Veräinswelt allgemeng – nach haut no.De Jean Marie Jans ass bestuet a Papp vun zwee erwuesse Kanner.