d’Rue Jacquinot gëtt frësch gemat!

Mir engagéieren eis fir d’Sanéierung vum Quartier Jacquinot/Biever, esou stoung et an eisem Walprogramm. Mir halen eist Wuert! Elo fänken d’Aarbechten an der Jacquinotstrooss un an duerno gëtt de ganze Quartier verschéinert, et ginn nei LED-Luuchten installéiert an d´Reseaue ginn nei gemaach. D’Jacquinotstross bleift och no der Moderniséierung e Sens-unique an eng 30er Zone. Fir d’Strooss méi frëndlech ze gestalte ginn nei Beem geplanzt an op de Kräizunge komme Plateaue mat Pawee fir d’Vitesse effektiv ze reduzéieren. Trotz de Verschéinerunge wäert d’Unzuel u Parkplaze laanscht d’Strooss net nëmmen erhale bleiwen, mee esouguer kennen eropgesat ginn.

La première phase du concept général de réaménagement du quartier Jacquinot/Biever consiste à embellir la rue Jacquinot. Le projet prévoit un embellissement général du quartier, la mise en place de lampadaires LED ainsi que le renouvellement des réseaux d’eau potable et de canalisation. La rue Jacquinot restera une voie à sens-unique ainsi qu’une zone à 30km/h. De nouveaux arbres seront plantés le long de la rue et des plateaux en pavage seront aménagés aux carrefours afin de réduire la vitesse de circulation. Néanmoins, le nombre d’emplacements de stationnement publics pourra être maintenu, voire même augmenté.