E neie PAG: Zesumme wuessen

Mir preparéieren eis Gemeng op eng nei Zäit. Vill Chantieren sinn en Zeechen dat sech eppes beweegt. De neie Schäfferot baut op der Aarbecht vun de leschte Joer op. Zesumme wëlle mer eis Gemeng weider no vir bréngen. Mir stellen Iech éischt Projeten vir, déi elo realiséiert ginn. Am Mee geet och de neie Bebauungsplang (PAG) an d’Prozedur. Esou hate mer et an eise Prioritéite virun de Wahlen definéiert. De PAG gëtt d’Orientéierung fir d’Entwécklung vun eisen Uertschaften an de nächste Joer vir. Mir setzen op e moderate Wuesstem deen eis et erlaabt Wunnraum ze schafen an awer och eis Infrastrukturen unzepassen.

Déi lescht Joer hu mer vill Zäit domat verbruet, nei Terrainen fir eis Gemeng ze kréien fir den Ausbau vun den Infrastrukturen kenne virunzedreiwen. Ouni Terrain ass keng Entwécklung méiglech. Esou ass et eis gelonge bei der Reebouschoul nei Arealer ze kafen fir eis Offer u Kannerbetreiung kennen auszebauen. Och fir de Bau vun enger neier Schoul niewent dem Fleegeheim hu mer Terrain kritt a reservéiert. Viru kuerzem hu mer zu Hunchereng Terrain kaf deen eis et erméiglecht zousätzleche Parkraum beim neie Centre Culturel ze plangen.

Mir wëllen eis Gemeng weider no vir bréngen a Chancë notzen.

All Informatiounen zum neie PAG an zur Prozedur fann Dir hei:

www.pag.bettembourg.lu

Le nouveau plan d’aménagement

Nous continuons à préparer l’avenir de notre commune. Les chantiers témoignent d’une commune qui évolue. Le nouveau collège échevinal poursuit les travaux lancés ces dernières années. Ensemble nous voulons aller de l’avant. Aujourd’hui nous vous présentons les premiers projets qui sont réalisés. Comme annoncé dans nos priorités avant les élections, la procédure d’adoption du nouveau plan d’aménagement général (PAG) sera lancée en mai. Le PAG fixera les orientations de l’évolution de nos localités dans les prochaines années. Nous optons pour une croissance modérée permettant de créer de nouveaux logements et d’adapter nos infrastructures.

Pendant notre premier mandat nous avons fait des efforts pour acquérir de nouveaux terrains afin d’être en mesure de créer les infrastructures nécessaires. Sans terrain aucune évolution n’est possible. Ainsi nous avons réussi d’avoir la propriété de terrains pour élargir l’offre en structures d’accueil près de la Reebouschoul. Une nouvelle école pourra être construite à côté de la Maison des Soins grâce à un échange de terrains. Enfin l’acquisition d’un nouveau site à Huncherange permettra de créer davantage d’emplacements en vue de l’ouverture du nouveau Centre culturel.

Nous saisissons les chances pour faire avancer notre commune.