BUDGET 2018

Am Gemengerot vum 1. Dezember huet de Buergermeeschter Laurent Zeimet de Budget fir 2018 presentéiert.

Hei fann der Zuelen iwwert d’Struktur vum Budget.

Mir diskutéieren de Budget an de Programm vum nächste Joer

e Samschdeg, 9. Dezember vun 9 bis 12 Auer am Veräinshaus (31, rue Collart)